Национални програм

Настава од I до VIII разреда у ОШ „Руђер Бошковић“ се остваруjе по наставном плану и програму за основне школе, прописаном од стране Министарства просвете Републике Србиjе.

Редовна настава се остварује кроз разредно-часовни систем, организовањем целодневне наставе (час редовне наставе траје 45 минута); додатни рад са ученицима обухвата реализацију активности које су усклађене са наставним садржајима, предзнањима и постигнућима ученика и њиховим посебним интересовањима.

Рад са ученицима ван редовне наставе остварује се свакодневно према утврђеном распореду. Циљеви рада са ученицима ван редовне наставе су:

-       бржи напредак ученика са нижим нивоом предзнања,

-       лакше савладавање основних захтева наставних програма,

-       подстицање развоја посебних интересовања ученика,

-       подстицање развоја посебних способности ученика.

Поред обавезних и обавезних изборних предмета, ученици могу да учествују у креативним активностима школе – КАШ.

Share: