Nastavni planovi

Nastavni planovi i programi škole

Sve programe koji se realizuju u Obrazovnom sistemu „Ruđer Bošković” povezuju:

a) zajednički ciljevi obrazovno - vaspitnog procesa:

-formiranje i razvijanje funkcionalnih i transfernih znanja i veština, na način koji uvažava uzrasno - razvojne osobenosti učenika,
-usvajanje i razvijanje raznovrsnih strategija učenja,
-razvijanje pozitivnog stava prema učenju kao kontinuiranom i doživotnom procesu,
-razvijanje tolerancije i otvorenosti za različitosti,
-razvijanje veština komunikacije i saradnje,
-razvijanje odgovornosti za sopstveno postignuće,
-razvijanje radnih navika;

b) usluge koje sistem pruža kao podršku obrazovno-vaspitnom procesu:

-obezbeđivanje udžbenika,
-korišćenje bogatog bibliotečkog fonda,
-organizovanje ekskurzija i izleta,
-organizovanje poseta naučnim  i kulturnim institucijama  i manifestacijama 
-gostovanja eminentnih naučnika i umetnika iz zemlje i sveta

Ostvarenje ovih ciljeva omogućava didaktičko-metodička fleksibilnost, koja  se ogleda u izboru i kombinovanju raznovrsnih metoda rada.Takav pristup omogućava interdisciplinarnost, aktivno učešće učenika i razvijanje različitih strategija učenja.

Program gimnazije opšteg smera

Nastava u gimnaziji „Ruđer Bošković” se ostvaruje po nastavnom planu i programu za gimnazije opšteg smera, propisanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Redovna nastava se ostvaruje kroz razredno-časovni sistem, organizovanjem celodnevne nastave (čas redovne nastave traje 45 minuta); dodatni rad sa učenicima obuhvata realizaciju aktivnosti koje su usklađene sa nastavnim sadržajima, predznanjima i postignućima učenika i njihovim posebnim interesovanjima.

Rad sa učenicima van redovne nastave ostvaruje se svakodnevno prema utvrđenom rasporedu. Ciljevi rada sa učenicima van redovne nastave su:

-brži napredak učenika sa nižim nivoom predznanja,
-lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa,
-podsticanje razvoja posebnih interesovanja učenika,
-podsticanje razvoja posebnih sposobnosti učenika.

Lista obaveznih predmeta i nedeljni fond časova:

Predmet

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Srpski jezik i književnost

4

4

4

4

Engleski jezik

(kao prvi strani jezik)

2

2

4

3

Nemački jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Francuski jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Ruski jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Italijanski jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Španski jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

--

--

Istorija

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

--

Psihologija

--

2

--

--

Filozofija

--

--

2

3

Ustav i prava građana

--

--

--

1

Sociologija

--

--

--

2

Matematika

4

4

4

4

Fizika

2

2

3

2

Hemija

2

2

2

2

Računarstvo i informatika

2

2

2

2

Muzička kultura

1

1

--

--

Likovna kultura

1

1

--

--

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

Lista obaveznih izbornih predmeta:

Predmet

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Građansko vaspitanje

1

1

1

1

Veronauka

1

1

1

1

Pored obaveznih i obaveznih izbornih predmeta, učenici mogu da pohađaju časove dizajna i da učestvuju u kreativnim aktivnostima škole – KAŠ.

Cambridge IGCSE – Međunarodni Kembridž program za učenike I i II razreda gimnazije

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) predstavlja u svetu najpopularniji međunarodni program, namenjen populaciji uzrasta od 14 do 16 godina. Program pruža odličnu pripremu za nastavak školovanja jer razvija veštine kritičkog mišljenja, istraživanja i rešavanja problema.

Gimnazija „Ruđer Bošković” opredelila se za sledeću listu predmeta:

 


 I grupa: JEZICI:  ENGLESKI JEZIK I STRANI JEZICI

ENGLESKI JEZIK

- Engleski jezik kao prvi jezik
- Engleski jezik kao drugi jezik

STRANI JEZICI

- Francuski kao strani jezik
- Nemački kao strani jezik
- Španski kao strani jezik
- Italijanski kao strani jezi


II grupa: HUMANISTIČKE I DRUŠTVENE NAUKE
 

HUMANISTIČKE NAUKE

- Globalne perspective
- Istorija

DRUŠTVENE NAUKE

-Ekonomija


III grupa:  PRIRODNE NAUKE

PRIRODNE NAUKE

- Biologija
- Hemija
- Fizika
- Upravljanje zaštitom životne sredine


IV grupa: MATEMATIKA

 


V grupa: TEHNOLOŠKE NAUKE, STRUČNI PREDMETI I UMETNOST

TEHNOLOŠKE NAUKE

- Informatičke i komunikacijske tehnologije

UMETNOST

- Umetnost i dizajn

Program međunarodne mature - IB Diploma Programme

Program međunarodne mature je sveobuhvatan nastavni program koji se  izvodi u trećoj i četvrtoj godini gimnazije, a završava  se polaganjem ispita na kraju četvrte  godine.

Opšti ciljevi Programa međunarodne mature su:

- uspostavljanje međunarodnih obrazovnih standarda,
- podsticanje razumevanja različitih kultura kroz zajedničko akademsko iskustvo,
- ostvarivanje visokih akademskih postignuća,
- svestrano obrazovanje ličnosti,
- razvijanje osetljivosti za  potrebe drugih ljudi,
- razvijanje svesti o značaju očuvanja životne sredine.

Program međunarodne mature učenicima nudi:

- savremen nastavni program,
- razvijanje znanja i veština u različitim naučnim oblastima, neophodnih za nastavak školovanja,
- sticanje stvaralačkog iskustva kroz izradu seminarskih radova, projekata i istraživanja,
- izgrađivanje odgovornog odnosa prema sopstvenom obrazovanju,
- razvijanje tehnika  učenja i samodiscipline,
- razvijanje kritičkog mišljenja, sopstvenog pogleda na svet, lične kreativnosti i humanih vrednosti.

Učenici koji dobiju IB diplomu stiču pravo da konkurišu  na univerzitete u više od 110 zemalja sveta, među njima i one najprestižnije. U zavisnosti od rezultata mogu da konkurišu  za delimične ili potpune stipendije na pojedinim univerzitetima.

Detaljne informacije u vezi sa vrednovanjem IB diplome mogu se dobiti na veb-stranici http://www.ibo.org na linku university recognition.

 

Pored šest predmeta, svi kandidati pohađaju interdisciplinarni kurs teorije znanja (TOK) koji za cilj ima razvijanje kritičkog mišljenja o znanjima i iskustvima stečenim u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Učenici su u obavezi da sprovedu samostalne istraživačke aktivnosti i napišu seminarski rad (Extended Essay) od 4.000 reči. Postoji i obaveza učešća u kreativnim aktivnostima i  društveno-korisnom radu (Creativity, Action, Service).

Share: