Upisna procedura

Upisna procedura se sastoji iz sledećih koraka:

  1. Porodica zakazuje sastanak sa timom škole za upis
  2. Razgovor sa porodicom i učenikom radi upoznavanja sa programom i radom škole
  3. Evaluacija dokumentacije iz prethodne obrazovne institucije
  4. Gostovanje učenika u odgovarajućoj uzrasnoj i programskoj grupi u toku jednog nastavnog dana. Učenik tokom gostovanja prati aktivnosti grupe od početka do kraja školskog dana.
  5. Procena – tokom gostovanja radi se testiranje učenika radi utvrđivanja akademskog nivoa znanja i veština u ključnim oblastima znanja, i u nižim razredima, razgovor sa psihologom u cilju upoznavanja svih aspekata razvoja  kandidata (emotivnog, socijalnog, intelektualnog i grafomotornog). U višim razredima, kandidati rade test znanja engleskog jezika a pored toga  kandidati za IB Diploma Programme rade i testove znanja iz matematike i prirodnih nauka.
  6. Davanje povratne informacije o proceni i gostovanju
  7. U skladu sa evaluacijom kandidata, donosi se odluka o potpisivanju Osnovnog ugovora o uslovima upisa i školovanja s porodicom.

Potrebna dokumentacija za upis:

Grade 1: izvod iz matične knjige rođenih, potvrda pedijatra za spremnost ulaska u grupu (nekoliko dana pred uključenje)

Grade 2: izvod iz matične knjige rođenih, potvrdu o završenom obaveznom predškolskom programu, lekarsku potvrdu o spemnosti za polazak u školu

Ostali razredi:  izvod iz matične knjige rođenih, đačka knjižica,  svedočanstvo ili transkripti iz prethodne škole

Kontakt za upis:

Osnovna škola:

Jelena Poznić

Direktor Osnovne škole „Ruđer Bošković“
063 11 24 828Gimnazija
:

Ivana Vukmirica Baćanović

Direktor gimnazije „Ruđer Bošković“
063 11 34 037


Uprava:

Dragan Štulić

Generalni menadžer škole „Ruđer Bošković”
063 11 22 042

Maria Milbridge

Admissions officer