Dr Miloš Paunović

Profesor istorije

milos.paunovic@boskovic.edu.rs

Obrazovanje:  Filozofski fakultet odeljenje za istoriju,  Katedra za opštu savremenu istoriju. Doktor nauke iz oblasti britanske spoljne politike u regionu Balkana između dva svetska rata.

Radno iskustvo:

– Saradnik je Centra za primenjene evropske studije (Beograd), a radio je kao istraživač i u Fondu za humanitarno pravo (Beograd)

– Osnivač je i istraživač Centra za sportsko nasleđe jugoistočne Evrope.

U okviru aktivnosti Centra radio je na sledećim projektima realizovanim u saradnji sa Britanskom ambasadom u Beogradu:

– Sport pamti : srpsko-britanski sportski kontakti u vreme

Prvog svetskog rata/Sport remembers: Serbian-British sporting contacts

during the First World War

– Izbeglištvo u učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj

Britaniji za vreme Prvog svetskog rata/Exile in the Classroom: Serbian

students and pupils in Great Britain during the First World War

– Predavao je istoriju u Filološkoj gimnaziji i Osnovnoj školi „Boško

Palkovljević Pinki“

Prezentacije na međunarodnim naučnim skupovima:

Jun 2014:  Kick-Off in Europe’s „Powder Keg“: Cooperation

and Confrontation In Football in South Slavic Lands 1900-1914,

Manchester Metropolitan University, Cheshire Faculty, Crew, UK

Oktobar 2013: An Old Empire and a Newcomer: The British And

Yugoslav Diplomat’s Views On Each Other After the Paris Peace

Conference, University of Oxford, Oxford, UK

Septembar 2013: Football’s Positive Influence on Integration

in Diverse Societies: The Cases of Two Post-War Yugoslavias, UCLAN,

Manchester, UK

Objavljeni radovi:

Koautor i autor je dve stručne monografije i nekoliko naučnih članaka:

Miloš Paunović, „Titova smrt i sahrana u britanskoj štampi“, Godišnjak

za društvenu istoriju, sveska 1- 3 (2007), str. 129-147, Beograd 2007 (i

Serbisk)

Miloš Paunović, Dejan Zec „Football’s positive influence on integration

in diverse societies: the case study of Yugoslavia.“, Soccer & Society

16 (2-3), 232-244, 2015.

Dejan Zec, Miloš Paunović, „Kick-Off in Europe’s Powder Keg: Cooperation

and Confrontation in Football in South Slavic Lands 1900-1914“, in: Dave

Day (ed.), Sport and Leisure on the Eve of the First World War (Crewe:

MMU Sport and Leisure History, 2016), pp. 187 -206.

Miloš Paunović … [et al.], Exile in the Classroom : Serbian students

and pupils in Great Britain during the First World War / Izbeglištvo u

učionici : srpski studenti i đaci u Velikoj Britaniji za vreme Prvog

svetskog rata, Belgrade: Centar za sportsko nasleđe 2016

Dejan Zec, Miloš Paunović, Filip Baljkas, Sport remembers :

Serbian-British sporting contacts during the First World War / Sport

pamti : srpsko -britanski sportski kontakti u vreme Prvog svetskog rata,

Belgrade: Centar za sportsko nasleđe, 2015

Miloš Paunović, Milan Igrutinović, Towards permanent resolution of

Serbia’s open issues with its neighbors, 2019 – Center for Applied

European Studies

Tečno govori engleski i norveški, a služi se još i nemačkim i slovačkim

jezikom