Jelena Veselinović

Profesor geografije

Obrazovanje

Geografski fakultet,Beograd,osnovne i poslediplomske studije

Magistarski rad:

Model integralnog upravljanja turističkom destinacijom na primerima spomenika kulture sa preliminarne liste  UNESKA u Srbiji

Saradnik Centra za međunarodnu saradnju i Udruženja za UN Srbije

Mentor Kluba za UN

Projekti i učešća:

Stručna poseta Međunarodnom centru UN u Beču i UNESKO-u u Parizu

Stručna poseta objektima pod zaštitom  UNESCO-a u Italiji ,Francuskoj i Španiji

Stručna poseta glavnom sedištu  UN u Njujorku

Međunarodna Balmun konferencija ,Model UN u Banja Luci

Međunarodna konferencija  Bimun  u Beogradu

Međunarodna konferencija Spimun u Sankt Peterburgu

Mala škola geomorfologije-sa prirodom živimo

Svetska baština u rukama mladih

Humanitarne aktivnosti vezane za decu u domu bez roditeljskog staranja

Koordinator međunarodnih razmena sa decom u dijaspori- Švedska

Parlament mladih sliva reke Save,Kumrovec

Recenzent udžbenika Moja geografija 5,6,7 i 8 za učenike sa smetnjama u razvoju,Alca skript,Beograd

„Beskrajno plavo nebo“ izložba  o Tadiji Sondermajeru i Milošu Crnjanskom u KC „Čukarica“

Organizator nekoliko letnjih kampova i planinarskih akcija

Koautor i autor nekoliko stručnih i naučnih radova iz oblasti geografije

Kongres srpskih geografa u Soko banji i Trebinju

Saradnik u realizaciji opštinskog i okružnog takmičenja u Beogradu

Memorijal „Ljubica Koprivica“ za decu i mlade,besedništvo i kultura govora

Dijalog kafe-Novi Pazar grad koji razgovara

Stručno usavršavanje:

Seminar za osposobljavanja nastavnika i profesora za mentore Klubova za UN u školama

Nacionalni parkovi Srbije-prirodne vrednosti i mogućnosti

Elementarne nepogode i nastava geografije

Učimo kreativno,gradimo partnerstva

Osavremenjavanje znanja o geodiverzitetu kroz nastavu geografije

Program obuke nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja

Obuka za nastavu građanskog vaspitanja

Nauka u parku ili park u nauci,pitanje je sad

Motivisane profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama

Prevencija prekomerne upotrebe i zavisnosti od savremenih tehnologija

Psihosomatski odgovor

Razvoj samopouzdanja i veština komunikacije

Rad sa teškim roditeljima

Školsko zakonodavstvo-osnova razvoja obrazovanja i vaspitanja

Prirodno-geografsko-vegetacijske karakteristike i eko turizam JI Srbije

Savremeni problemi u fizičkoj geografiji

Aktivno učenje

Čitanjem i pisanjem do kritičkog mišljenja

Specijalizovani republički seminari o nastavi geografije

Strani jezici:

ruski i engleski (srednji nivo)

Član  Sprskog geografskog društava