Dr Vesna Đorđević

Profesor hemije

Obrazovanje:

Doktor nauka-fizičkohemijske nauke Fakultet za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu

Diplomirani hemičar, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo

Prosveta:

Član u više komisija za pripremu i odbranu doktorske disertacije na Tehnološko-metalurškom fakultetu i Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu.

Naučno-istraživački rad:

Viši naučni saradnik u Institutu za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu.

Trenutno učestvuje u dva nacionalna projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i u jednom projektu Evropske Unije.

Rezultati istraživačkog rada objavljeni su u preko 40 publikacija u međunarodno recenziranim časopisima.

Obučena za pretraživanje literature, interpretaciju dobijenih rezultata i pisanje naučnih radova.

Nagrada:

Najbolje predstavljen poster u Drugoj francusko-srpskoj letnjoj školi: Kontrola kvaliteta vode. Od koncepta do akcije, u organizaciji Academie des Sciences de l`Institut de France, Instituta za nuklearne nauke Vinča i Institut Europeen des Membranes Universitee de Monpellier, Monirelier, Chaire SIMEV Unesco, 2007.