Услови уписа и школарина

Упис се обавља у складу са Правилником о упису ученика.

Сви кандидати на упису полажу тест општих способности.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС:

-образац приjаве (обезбеђуjе школа);
-извод из матичне књиге рођених;
-ђачка књижица/сведочанство из претходног школовања;
-дипломе или докази о постигнутим резултатима на верификованим такмичењима организованих од стране Министарства просвете Републике Србиjе;
-лекарско уверење (за упис у I разред).

Школарина

Висина школарине, начин и рокови плаћања, као и узајамне обавезе потписника регулисане су посебним Правилником о школарини, као и Уговором закљученим између школе и родитеља (старатеља) или трећег лица (инсититуције и сл).

Школарином су обухваћене следеће услуге:

-основне: редовна настава, изборна настава, факултативна настава, семинари и истраживачки пројекти, припремна настава; 
-додатне: исхрана, гардероба, уџбеници, прибор, излети, посете, екскурзије.

Корисници услуга могу додатно уговорити посебне услуге као што је организовани превоз на релацији кућа-школа-кућа.

ОСНОВНА ШКОЛА

IB PYP

Grade 1 (5 – 6,5 год.) 6 500 €

Grade 2 (узраст првог разреда) 6 800 €

Grade 3     7 100 €

Grade 4     7 400 €

Grade 5     7 700 €

IB MYP

Grade 6  (одговара петом разреду основне школе) 8 000 €

Grade 7  (одговара шестом разреду основне школе) 8 300 €

Grade 8  (одговара седмом разреду основне школе) 8 600 €

Grade 9  (одговара осмом разреду основне школе) 8 900 €

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Износ школарине се плаћа у четири једнаке рате, у динарској противвредности еура, по средњем курсу НБС, на дан уплате.

РАТА                   ТЕРМИН                      МЕСЕЦ

I рата                   пролећни                    од априла до јуна|
II рата                  летњи                          септембар
III рата                 јесењи                         децембар
IV рата                 зимски                         март

Једном утврђене цене важе током целог школовања.

Уџбеници

Школа обезбеђује све потребне уџбенике, приручнике и стручну литературу. За наставу се користе прописани домаћи уџбеници, док се за наставу страних језика користе страни уџбеници.

Школски прибор се добија у комплету, за све предмете, на почетку школске године, а током школске године ученик може у Секретаријату школе да изврши допуну свог прибора и да затражи техничку помоћ (фотокопирање по одобрењу наставника).

Сарадња са научним и културним институцијама

Током целе  године  организују се посете културним и научним институцијама , као и гостовања истакнутих  уметника и научних радника.

Излети и екскурзије

У току школске године школа организује више излета са различитим садржајима и циљевима. Школа организује и екскурзије различитог трајања у зависности од узраста ученика. Програмом рада школе одређују се правци, садржаји и време извођења екскурзија уз активно учешће Савета ученика и Савета родитеља школе.

Здравствено васпитање и нега

Здравствено васпитање и нега обезбеђени су кроз стални надзор, патронажу, систематске прегледе, едукативне садржаје и друге видове које предвиђа посебан Програм здравственог образовања у оквиру Програма рада школе.

Библиотека

Школска библиотека садржи лектиру, белетристику, стручну литературу, часописе, као и некњижевну грађу (видео и аудио касете, ЦД издања, итд). Сви ученици и професори су чланови школске библиотеке. Правила коришћења услуга школске библиотеке регулисана су посебним Правилником.

Ормарићи

Сваки ученик добија на коришћење касету-локер у коју одлаже школски прибор и уџбенике.

Касете се закључавају, а провера садржаја касете је могућа од стране надлежних лица.

Школска одећа

Основна школа обезбеђује школску одећу и делове спортске опреме за извођење наставе физичког васпитања за све ученике. 

Сваки ученик је у обавези да носи школску одећу.

Исхрана

За ученике је организован ручак у школском ресторану по утврђеном распореду и дневном јеловнику. Уколико постоје здравствени или верски разлози, по савету лекара-нутриционисте јеловник се може прилагодити потребама ученика.

Ученици основне школе имају и две ужине у току дана: једну у јутарњем, а другу у послеподневном термину.

За све хитне/непредвиђене случајеве школа сноси обавезу посебно организованог превоза.

Share: