Спортске активности

Важна jе књига, али важна jе и игра!

Начело коjим се у образовном систему „Руђер Бошковић“ водимо када jе у питању настава физичког васпитања.

Основни задаци и циљеви наставе физичког васпитања jесу:

-правилан раст и развоj;
-социjализациjа ученика;
-стицање моторичких умећа;
-развоj и усавршавање моторичких способности;
-превенциjа и корекциjа телесних деформитета.

Активности коjе се изводе у школи:

-спортске игре, елементи спортских игара;
-елементи атлетике, правилно ходање,трчање,бацање;
-спортска гимнастика;
-елементи акробатике;
-елементарне игре;
-разни облици игара коjи служе за jачање комплетног организма и коjи превентивно утичу на спречавање поjаве телесних деформитета коjи се jављаjу у овом узрасту.

Share: