Смотра истраживачких радова

Трагајући за начинима на које је могуће

-померити мотивацију ученика са школске оцене,
-подстаћи  радозналост у сваком ученику,
-открити  да и без муке има науке,
-открити истраживачки дух у сваком детету,

 

 

ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ  „РУЂЕР БОШКОВИЋ“  ОРГАНИЗУЈЕ

XIII СМОТРУ ИСТРАЖИВАЧКИХ  РАДОВА

УЧЕНИКА БЕОГРАДСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

 

НЕ ВЕРУЈ НА РЕЧ, УВЕРИ СЕ САМ

 Из области :

БИОЛОГИЈА
 ХЕМИЈА
ФИЗИКА
ИСТОРИЈА
ГЕОГРАФИЈА

 

Рад треба да има форму експерименталног или теренског рада.

Организатору се доставља снимак експеримента,  видео или  фото запис тренског истраживања, а аутори могу да се определе и за извођење експеримента на самој Смотри.

Аутори достављају и Power Point презентацију.

 

Пријава за  Смотру   треба да садржи: назив истраживачког рада,  име и презиме ученика,  назив школе,  разред и име ментора.

Пријаве се достављају до 1. 10. 2017.године на адресу:

Основна школа „Руђер Бошковић“, Кнеза Вишеслава 17, 11000 Београд

Email: gordana.petkovic@boskovic.edu.rs

Рок за  предају радова  (искључиво у  електронској форми) је 1.11. 2017.године.

 

Финале  Смотре одржаће се 18.11. 2017. године. Сви ученици чији радови уђу у  финале Смотре  биће награђени књигама, а двоје  насјуспешнијих финалиста очекује одлазак у истрживачки летњи камп  и лаптоп.

Смернице за израду радова, детаље организације Смотре, као и радове са претходних смотри можете пронаћи на сајту школе www.оsboskovic.edu.rs.

 

Истраживачки рад треба да садржи следећу структуру рада:

1.наслов рада
2.резиме
3.увод
4.листу симбола ( по потреби )
5.материјал и методику рада
6.резултате истраживања и дискусију
7. закључак  и
8.литературу

1.  Наслов рада

Наслов рада је потврђена или модификована радна формулација постављеног питања за научно истраживање. У сваком наслову битно је истаћи тежиште истраживања.Наслов мора бити кратак, јасан и атрактиван.Испод наслова рада пишу се имена аутора, разред и школа, и пуно име и презиме ментора.

2.  Резиме

Резиме је сажето приказивање садржине из читавог рада.

У резимеу се приказује :

-сврха и циљ истраживања, односно испитивања;
-примењена метода рада;
-остварени резултати испитивања, 
-битни закључци:

Кључне речи: У продужетку текста резимеа наводе се кључне речи.Треба навести пет до шест речи које репрезентују рад.

3.  Увод

Уводом треба обухватити: подручје истраживања, податке других аутора који су послужили за сопствена истраживања или су били предмет проверавања; циљ истраживања, односно питања на која ће рад, односно аутор/аутори одговорити.
Битан део увода представља и преглед ранијих радова. На тај начин се идеја рада и циљ истраживања  повезују са оним што је раније рађено, како би читаоцу било јасно на чему се даље изграђује истраживачко сазнање.

4.  Материјал и метод рада

Преко овог поглавља приказује се материјал који је обрађиван, критеријуми који су узети у обзир приликом избора материјала итд.
Посебно треба приказати методику рада тако да читалац мора да се упозна како је аутор радио истраживање.
То значи да треба предочити све појединости о коришћеним инструментима, апаратима, прибору, као и поступцима испитивања, тако да други истраживачи могу поновити све описане поступке и добити сличне или индентичне резултате.

5. Резултати истраживања и дискусија

Састоји се у приказу добијених резултата. Резултати се могу приказати графиконом, табелом, дијаграмом, сликом и сл. Уз резултате обавезно навести обрауложење приказаног  са истицањем најважнијих  резултата.
У тексту треба навести број изведених огледа, третираних узорака, величине анкетиране групе и сл., јер то сведочи о његовој веродостојности и поновљивости, односно о поузданости резултата.
У дискусији треба истаћи да ли се добијени резултатати, као и општа разматрања проблема, слажу или не слажу са ранијим резултатима, мишљењима или ставовима других аутора. 
Резултати истраживања могу бити слични или различити. У случају да су запажене или утврђене веће разлике, неопходно је истаћи у чему се састоје.
На тај начин ће бити обавештени и други заинтересовани истраживачи, те ће им се скренути пажња на потешкоће на које могу наићи, да их на време одклоне.

6.  Закључак

Аутор/аутори потврђује исправност примењених метода, истиче важност добијених резултата истраживања и указује на могућност даљег истраживачког рада на истом проблему.    Закључак треба да је концизан, језгровит и прецизан.
Не треба да прелази десети део обима целокупног рада.

7.Литература

Начин се наведе литература је:

1.     Аутор, А. А., Аутор А. Б. и Аутор, А. Ц., Наслов књиге, Град издавача: Назив издавача, година издања, стр. m-n (ако је на енглеском, онда уместо стр. треба латиницом pp.)
2.     Аутор, А. и Аутор, Б., Име часописа број свеске, почетна-завршна страна рада (година)
3.     Wang, R. T., Classic Physiques, New York: Addison-Wesley, 1997, pp. 212-213
4.     Smith, C. D., and Jones, E. F., Phys. Rev. Lett. 35, 123-127 (1993)

Када наводите неку интернет презентацију као извор, наведите је посебно. Наведите тачан линк ка локацији са које сте преузели садржај, а не као адресу основне странице.(www.google.com, naprimer).
Пожељно је користити аутентично писмо и језик за одговарајуће литературне изворе, (рачунарска техника то омогућује) или извршити транскрипцију. На пример, руски литературни извор треба писати ћирилично руским писмом.

ПРИМЕРИ РАДОВА КОЈИ ЗАДОВОЉАВАЈУ ПОТРЕБНУ СТРУКТУРУ:

Dodatak: 
FajlVeličina
Office presentation icon umke.ppt6.81 MB
Microsoft Office document icon primer_i.doc5.44 MB
Microsoft Office document icon primer_ii.doc335 KB
PDF icon analiza_vazudha.pdf339.58 KB
PDF icon cvrst_komunalni_otpad_beograda.pdf649.73 KB
PDF icon ispitivanje_biljke_sermus.pdf473.41 KB
PDF icon kofein_taj_cudesni_moelkul.pdf181.61 KB
PDF icon madionicar_na_trgu_koji_se_zove_planeta_zemlja.pdf125.38 KB
PDF icon odredivanje_koncentracije_vitamina.pdf299.12 KB
PDF icon snimanje_povrsine_meseca.pdf1.24 MB
PDF icon uloga_licnosti_na_istoriske_tokove_xx_veka.pdf432.48 KB
Office presentation icon kao_iluzija_maj_2012..ppt1.7 MB
PDF icon reka_maj_2012..pdf696.42 KB
PDF icon se_krije_ispod_beogradskog_asfalta__zemljina_kora_ispod_shire_teritorije_grada.pdf475.58 KB
Microsoft Office document icon _maj_2012._0.doc3.84 MB
Microsoft Office document icon _maj_2012.doc404 KB
Microsoft Office document icon egevara_0.doc135 KB
Datoteka glista_u_eliminaciji_organskog_otpada_iz_domatshinstva_0.docx1.87 MB
PDF icon ljubichica_maj_2012..pdf342.27 KB
Datoteka orhidektomije_na_gonadotropne_tshelije_0.docx1.18 MB
Datoteka povratak_u_proshlost_maj_2012..docx211.12 KB
Datoteka teorema_maj_2012..pptx1.02 MB
Datoteka chokolade_na_koncentraciju_0.docx25.58 KB
Microsoft Office document icon -fizika.doc97.5 KB
Datoteka ki_rad-sapuni.docx1.12 MB
Datoteka bulevara_despota_stefana_0.docx628.73 KB
Microsoft Office document icon energija.doc1.84 MB
Microsoft Office document icon imobilizacije_teshkih_metala_i_adsorpcione_sposobnosti_dijatomejske_zemlje_0.doc1.14 MB
Microsoft Office document icon koncentracije_fluorida_u_pastama_za_zube_0.doc1.16 MB
Microsoft Office document icon olovo.doc327.5 KB
Microsoft Office document icon rupa_iznad_srbije.doc973.5 KB
Office presentation icon takmichenje.ppt5.43 MB
Microsoft Office document icon bela_svetlost.doc18.99 MB
Microsoft Office document icon dunavske_ade.doc11.15 MB
Datoteka elektricna_provodljivost.docx849.9 KB
Datoteka elektromagnetno_zracenje_mobilnih_uredjaja.docx5.02 MB
Datoteka kako_napraviti_bateriju_od_voca.docx1.06 MB
Datoteka kao_uhvatiti_suncevu_energiju.docx842.26 KB
Microsoft Office document icon odredivanje_koncentracije_aditiva_u_napicima.doc700.5 KB
Datoteka sorpcija_nikla.docx282.06 KB