Мисија

Основни циљеви образовно-васпитног процеса у Основној школи „Руђер Бошковић“ су стицање и развијање функционалних и трансферних знања и вештина релевантних за живот у 21. веку.

Ови циљеви се остварују флексибилним приступом у одабиру и комбиновању разноврсних метода рада. Настава се посматра као активан, интердисциплинарни, процес усвајања концепата и развијања ставова и вештина. 

Реализација наставних садржаја уважава узрасно-развојне особености ученика и подстиче развој самосталности у раду, усвајање и развијање разноврсних стратегија учења и развој позитивног става према учењу као континуираном, доживотном процесу. Интернационални дух се гаји кроз изграђивање позитивног става према свим културама, развијањем емпатије, толеранције и свести о повезаности своје заједнице са светом.

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

Share:

PogledajteMožda će Vas zanimati