Међународни програми

Образовни систем „Руђер Бошковић” је признати Међународни Кембриџ центар од 2008. године.

Међународни Кембриџ програми

„Руђер Бошковић” образовни систем као признати Међународни Кембриџ центар од 2008. године остварује следеће програме:

- у основној школи:

      1. Primary International Programme (5,5-11.god)
      2. Secondary 1 Programme (12-14. god)

- у гимназији:

      3. International General Certificate of Secondary Education- IGCSE (15-16. god)

- у оквиру стручног усавршавања наставника:

      4. Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers (за наставнике који заврше акредитовани програм обуке).

а) CAMBRIDGE INTERNATIONAL PRIMARY PROGRAMME

Cambridge International Primary Programme представља оквир у коме се код наjмлађих (узраст од 6 – 11 година) развиjаjу вештине и знања из енглеског jезика, математике и области науке. Као интернационални програм, Cambridge Primary Programme уважава културолошке разлике и особености. Његова природа омогућава примене у виду централног наставног плана и програма и комплементарног програма другим курикулумима, као што jе то случаj у Основноj школи „Руђер Бошковић“.

Напредак наших ученика биће праћен применом стандардизованих тестова (Progression Tests) из енглеског jезика, математике и области науке. За предмете коjи нису обухваћени Cambridge Primary програмом, настава се одвиjа према одговараjућим програмима коjе прописуjе Министарство просвете Републике Србиjе. У зависности од узраста, ученици имаjу српски jезик, други страни jезик, историjу, ликовну културу, музичку културу, физичко васпитање и обавезне изборне предмете.

б) CAMBRIDGE LOWER SECONDARY PROGRAMME

Намењен jе деци узраста од 11 до 14 година и обухвата наставу енглеског jезика, математике и природних наука. Напредак ученика прати се стандардизованим тестовима. На краjу овог програма, ученици полажу тестове (Cambridge Checkpoint tests) коjи пружаjу детаљне информациjе, не само о знањима коjе jе ученик усвоjио, већ даjу и увид у његове добре стране и слабости, што има прогностичку вредност за наставак школовања. Cambridge Checkpoint tests су стандардизовани и екстерно се оцењуjу, што их чини међународно признатим и омогућава наставак школовања на следећем нивоу у овом систему.

 

Share: