Креативне активности школе

Креативне активности школе обjедињене су као jединствен проjекат (КАШ).

Циљеви КАШ-а су : развиjање радозналости, подршка развоjу личне одговорности и инициjативе, подршка изградњи личног идентитета, формирање позитивног става према учењу, развиjање критичког мишљења, упознавање основа научне методологиjе кроз самостална истраживања уз помоћ одраслих, ослобађање и развиjање креативних потенциjала.

Технике коjе се примењуjу су: индивидуални рад, рад у групи, рад у паровима, студиjа случаjа, мапе ума, симулациjа, презентациjа, размена у групи, игре.

Активности у коjе су укључени ученици засноване су на концепту искуственог учења, коjи подразумева употребу предзнања, активно ангажовање, стицање и/или артикулациjу личног доживљаjа проблема, анализу и критичко сагледавање сопствених доживљаjа и искустава, размену искустава и идеjа са другима, приписивање одговараjућих значења догађаjима, стицање нових знања и вештина употребљивих у конкретним животним ситуациjама.

КАШ активности за ученике млађих разреда - МАЛИ КАШ :

-кефалица;
-наука;
-драмска;
-арт;
-хор;
-плес и фолклор;
-спорт;
-народна традиција;
-језичке радионице.

КАШ активности за ученике стариjих разреда - ВЕЛИКИ КАШ:

-историјска секција;
-географска секција;
-арт;
-хор и оркестар;
-спорт;
-моделарство
-новинари;
-природњачка секција;
-еколошка секција;
-мислиша;
-драмско-рецитаторска секција;
-језичке радионице;
-ученички парламент:

 

 

 

 

Share: