Kreativne aktivnosti škole - projekti

QUI TACET....

Qui tacet, consentire videtur.
Ko ćuti, kao da odobrava. (Ćutanje je znak odobravanja.)

Kraj XX veka obeležen je brojnim ratnim razaranjima, etničkim čišćenjima, genocidima i građanskim ratovima širom sveta u kojima je stradao veliki broj nedužnih civila. Ratovi na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina prošlog veka bili su sastavni deo globalne strahote masovnih ubistava, kršenja međunarodnih konvencija i civilizacijskih vrednosti i normi.
Kao budući odgovorni građani planete Zemlje, na svojevrstan način artikulišemo svoj stav i apelujemo na odgovornost građana na svim meridijanima, ukazujući da ćutanje i ignorisanje onoga što se “tamo negde” događa predstavlja jedan vid podrške i pravdanja, kao i glavni kamen spoticanja u prevenciji i mirnom rešavanju konflikata.

DEKODIRANJE PROŠLOSTI

Inspirisani nastavnim planom i programom srpskog jezika i književnosti za prvi razred srednje škole (Ep o Gilgamešu), ali i nastavnim planom i programom sociologije (oblast Kultura i društvo), kao i pripremnom nastavom opšte kulture, pokrenuli smo seriju predavanja o najznačajnijim spisima u ljudskoj istoriji pod nazivom „Dekodiranje prošlosti“.

Osnovni cilj ovih predavanja jeste upoznavanje učenika sa konvencionalnim tumačenjima starih spisa i njihovim značajem u izgradnji i očuvanju kolektivnih identiteta određenih skupina ljudi, ali i upoznavanje sa naučnim istraživanjima koja razotkrivaju mitološke elemente u tim spisima. Kritičkim pristupom analiziramo genezu univerzalnih simbola i poruka, ali i upoznajemo se sa različitim kulturama i civilizacijama, upoznajući se sa spisima na kojima se temelje.
U dosadašnjim predavanjima podsetili smo se šta je i kako je nastala Biblija, kada je kanonizovan Stari, a kada Novi zavet i u kakvoj vezi se oni nalaze. Analizirali smo i koja su to nova naučna otkrića relativizovala neka ustaljena tumačenja ovih spisa, kao i to na koji način ovi spisi utiču na svakodnevnicu ljudi modernog doba. Prateći genezu „Božjih objava“ upoznali smo se i sa osnovnom strukturom i porukom Kurana, kao i pratećih spisa islamske kulture.
U nastavku ovih predavanja upoznaćemo se sa spisima Ramajana i Mahabharate koji predstavljaju temelj hinduističke  kulturne tradicije, zatim sa zbirkom Dhammapada u kojoj se izlaže budističko etičko učenje itd. Komparativnim analizama pojedinih dela, kao na primer Bhagavad-Gita i Gorski vijenac, ukazaćemo na univerzalne poruke ovih dela nastalih u različito vreme i u različitim kulturnim i jezičkim krugovima.

SAY NO TO RACISAM!

U znak sećanja na 69 osoba koje su protestvovale protiv rasističke politke Aparthejda i zbog toga ubijene 21. marta 1960.godine u južnoafričkom gradu Šapervilu, Generalna skupština Saveta Evrope UN odlučila je da se 21. mart svake godine obeležava kao Međunarodni dan eliminacije svih oblika rasne diskriminacije.

Pridružujući se različitim aktivnostima kojima se širom sveta, u periodu od 17. do 25. marta, obeležava Dan borbe protiv rasizma, organizovali smo nekoliko predavanja kojima se apeluje na jednakost svih ljudi. Pod sloganom “Say NO to racism” održana su predavanja o osnovnim idejama i aktivnostima najznačajnijih boraca za ljudska prava XX veka, kao što su Nelson Mendela, Martin Luter King i Mahatma Gandi, pri čemu smo se upoznali sa brojnim pojmovima kao što su Aparthejd, segregacija, diskriminacija, građanska inicijativa, nenasilni otpor … Razmatrali smo i načine suzbijanja rasnih predrasuda i stereotipa u našoj sredini. Aktivno učešće u realizaciji ovog programa imali su i učenici IB programa, a finalna faza programa obeležena je dizajniranjem afirmativnog plakata “Svi ljudi su rođeni jednaki” i antirasističkog bedža.

IMAM PRAVO NA...

Afirmativni kratkometražni film „Imam pravo na ...“ promoviše osnovna ljudska prava proklamovana Univerzalnom deklaracijom o ljudskim slobodama i pravima i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

REAGUJ!

Pored brojnih tema (sadržaja) obuhvaćenih KAŠ programom (moć predrasuda, simboli, moralne dileme, masovna kultura, ...) realizovana je tema „Ljudska prava“ u okviru koje su učenici četvrtog razreda ostvarili brojne ideje inicirane nastavnim planom i programom društvenih predmeta.Osnovni ciljevi ovih aktivnosti jesu edukovanje učenika o funkciji i značaju osnovnih ljudskih prava i sloboda, zatim razvoj lične odgovornosti i sposobnosti zaštite kako svojih, tako i tuđih prava i sloboda, kao i propagiranje i afirmacija tolerancije i razumevanja.

Prvi proizvod ovih aktivnosti jeste afirmativni kratkometražni film koji se bavi rodnom diskriminacijom, odnosno nasiljem nad ženama. Sa osnovnom porukom „Reaguj!“ (protiv nasilja nad ženama) i upečatljivom scenskom dramatizacijom, film afirmiše građanski aktivizam i proziva svest i savest svakog građanina.

Share: