Kreativne aktivnosti škole - multimedia datoteka

Formiranje multimedijalne datoteke trebalo bi da doprinese postizanju boljeg kvaliteta nastave i zainteresovanosti učenika za sadržaje predviđene nastavnim planovima i programima. Modernizovanje nastavnih sredstava i postepeno prevazilaženje tradicionalnih načina edukacije predstavljaju osnovne ciljeve ovog projekta od čije realizacije najveću korist imaju sami učenici. Pod multimedijalnim sadržajima KAŠ datoteke podrazumevaju se svi audio, video i softverski sadržaji koji mogu doprineti kvalitetnijem  i kompleksnijem upoznavanju učenika sa tematskim jedinicama određenih nastavnih predmeta ili naučnih disciplina. Dokumentarni i igrani filmovi (naročito filmovi zasnovani na istinitim pričama i istorijskim događajima), ekranizovane pozorišne predstave i književna dela, virtuelne razglednice, PowerPoint prezentacije i edukativni softveri u velikoj meri, pored standardnih oblika nastave i učenja, mogu doprineti bržem, lakšem i interesantnijem postizanju željenih efekata i ishoda učenja.

                                     

Share: